Tarieven gerechtsdeurwaarders
De schuldenaarstarieven voor gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

De tarieven dienen mede tot dekking van de rechtstreeks met de ambtshandeling samenhangende voorbereidende, uitvoerende en afrondende werkzaamheden die voor een goede verrichting van die ambtshandeling noodzakelijk zijn. Het volledige Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders richt zich op een drietal onderwerpen:

  1. Afbakening van de ambtshandelingen
  2. Vaststelling tarieven die de schuldenaar bij ambtshandelingen is verschuldigd
  3. Voorschotten die een gerechtsdeurwaarder mag vragen bij het verrichten van ambtshandelingen

De tarieven worden vermeld in artikel 2 van het besluit (2021):

Artikel 2

Onverminderd de artikelen 5 tot en met 11 en 14, bedragen de kosten, bedoeld in de artikelen 240 en 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, voor het exploot van:

[Red: Dit artikel is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen.]

a.
oproeping in een vorderingsprocedure: € 98,52;

b.
betekening van een titel: € 108,71;

c.
betekening van een procesinleiding met oproeping om in een verzoekprocedure te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel: € 79,02;

d.
betekening, anders dan bedoeld in dit artikel: € 71,19;

e.
beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken: € 131,37;

f.
beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is: € 176,41;

g.
beslag op rechten aan toonder of order, op effecten op naam of op overige rechten, anders dan bedoeld in dit artikel: € 259,99;

h.
beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: € 285,34;

i.
beslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden, anders dan beslag op periodieke betalingen: € 209,33;

j.
beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als bedoeld onder k: € 146,97;

k.
beslag als bedoeld in artikel 479b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 127,22;

l.
beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject: € 174,29;

m.
executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen: € 303,22;

n.
beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen: € 130,40;

o.
beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen: € 180,47;

p.
opheffing van beslag op onroerende zaken of de verklaring, bedoeld in artikel 575, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 64,38;

q.
beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen: € 397,83;

r.
gerechtelijke inbewaringgeving: € 270,71;

s.
het aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop: € 98,86;

t.
executoriale openbare verkoop van roerende zaken: € 345,82;

u.
aanzegging van de overname van de executie van onroerende zaken: € 92,84;

v.
gedwongen ontruiming van onroerende zaken: € 258,36;

w.
tenuitvoerlegging van lijfsdwang: € 300,29;

x.
een informatieverzoek als bedoeld in artikel 475aa van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen: € 84,64;

y.
een bezichtiging als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 153,21.

[Red: Voor overige gevallen luidt het artikel als volgt:]

a.dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt: € 98,52;

b.betekening van een titel: € 108,71;

c.betekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel: € 79,02;

d.betekening, anders dan bedoeld in dit artikel: € 71,19;

e.beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken: € 131,37;

f.beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is: € 176,41;

g.beslag op rechten aan toonder of order, op effecten op naam of op overige rechten, anders dan bedoeld in dit artikel: € 259,99;

h.beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: € 285,34;

i.beslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden, anders dan beslag op periodieke betalingen: € 209,33;

j.beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als bedoeld onder k: € 146,97;

k.beslag als bedoeld in artikel 479b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 127,22;

l.beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject: € 174,29;

m.executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen: € 303,22;

n.beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen: € 130,40;

o.beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen: € 180,47;

p.opheffing van beslag op onroerende zaken of de verklaring, bedoeld in artikel 575, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 64,38;

q.beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen: € 397,83;

r.gerechtelijke inbewaringgeving: € 270,71;

s.het aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop: € 98,86;

t.executoriale openbare verkoop van roerende zaken: € 345,82;

u.aanzegging van de overname van de executie van onroerende zaken: € 92,84;

v.gedwongen ontruiming van onroerende zaken: € 258,36;

w.tenuitvoerlegging van lijfsdwang: € 300,29;

x.een informatieverzoek als bedoeld in artikel 475aa van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen: € 84,64;

y.een bezichtiging als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: € 153,21.